List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Site policy All users

Summary

Informacja wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Full policy

Polityka prywatności

Niniejszy dokument dostarcza osobom, których dane przetwarzane są w związku z korzystaniem z platformy informacji na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania. Zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługą konta użytkownika na platformie lub w związku z obsługą kierowanej korespondencji jest Eugeniusz Winiarski i Piotr Winiarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEHAP – BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski  z siedzibą w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej 71/2.

Kontakt z administratorem danych i inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail: behap@behap.pl, lub korespondencyjnie na adres BEHAP-BUD ul. Przemysłowa 8 32-540 Trzebinia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy związanej z korzystaniem z usług. 

Kategorie, zakres i cel przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z realizacji usługi szkoleniowej.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji usług szkoleniowych, jak również w celach księgowych, rachunkowych i archiwalnych oraz w celach dowodowych związanych z ochroną przed roszczeniami.

Zakres danych osobowych obejmujący imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres e-mail jest niezbędny do wykonania usługi i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia zapewnia poprawną realizację usługi.

Pozostałe dane umieszczone w profilu nie są danymi obowiązkowymi i służą wyłącznie do celów statystycznych Platforma zbiera również dane automatycznie w zakresie danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies.

Odbiorcy danych

Administrator w drodze stosownych umów może przekazać Państwa dane lub powierzyć ich przetwarzanie odbiorcom świadczącym na jego rzecz usługi: w szczególności firmie zapewniającej hosting platformy oraz firmom świadczącym wsparcie merytoryczne i techniczne.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z usługi konta na platformie będą przechowywane przez okres świadczenia tej usługi, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. W szczególności Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Polega to, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących wnioskodawcy zgodnie z art. 17 RODO; istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych czy przeniesieniu danych do innego systemu,

W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres: BEHAP – BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski z siedzibą w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej 71/2.

Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych przetwarzanych na platformie do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe przetwarzane na platformie nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Zmiany w Polityce prywatności

BEHAP – BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym, o wszelkich zmianach będzie informował stosownym komunikatem na stronie internetowej platformy.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez osoby z platformy, gromadzimy dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub możemy wykorzystywać inne podobne technologie internetowe. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajduje się na stronie w odrębnej polityce cookies dedykowanej platformie  która znajduje się na stronie Polityka cookies.